×
Subjekty výchovy sportovce,  jejich úkoly a role v oblasti dětí a mládeže

Subjekty výchovy sportovce, jejich úkoly a role v oblasti dětí a mládeže

1. Rodina

· rodina poskytuje bezpečí, podporu a motivaci k aktivitě

· odpovídá za výchovu a podporuje rozvoj zájmů dítěte

· financuje jeho zájmy včetně sportu

· měla by fungovat jako tým

· dítě by mělo mít v rodině své povinnosti i odpovědnost

· komunikuje s klubem i s trenéry

· rodina by měla znát zdravotní stav dítěte, zda vyhovuje pro vybraný sport

 

2. Klub

· zajišťuje primární nábor mladých sportovců

· tvoří organizační, personální a sportovní zázemí pro vybraný sport

· zajišťuje materiální vybavení za výhodnějších podmínek

· zabezpečuje trenérský a poradenský servis pro sportovce i jejich rodiče

· dohlíží na zdravotní stav sportovce

· organizuje sportovní aktivity od tréninků až po závody a další akce

· klub má etický kodex, kterým se řídí a který se vztahuje na všechny subjekty

 

3. Trenéři

· předávají své nejlepší znalosti a zkušenosti, včetně motivace k individuální aktivitě

· navrhují individuální aktivity nad rámec tréninku

· spolupracují s rodinou i se školou, respektují individuální možnosti sportovce

· vedou evidenci o výkonech sportovce a znají jeho zdravotní stav

· vytváří dobré týmové vztahy a podporují nekonfliktní konkurenci

· odbornost a kvalita osobnosti jsou zárukou efektivní spolupráce se sportovcem

 

4. Škola

· tvoří hlavní povinnost dětí a mládeže

· úkol školy je naučit děti myslet

· dětství je přípravou na dospělost, která má absolutní prioritu

· získané školní vědomosti a návyky lze přiměřeně uplatnit i ve sportu

· vzájemné zpětné vazby a motivace škola – sport, sport – škola

· podpora sociální prevence a výchovy ke zdravému životnímu stylu

 

5. Úsek běžeckých disciplín

· shromažďuje a sdílí odborné znalosti a informace v oboru své působnosti

· pomáhá s aplikací nových postupů a trendů do sportovní praxe

· zajišťuje odborný rozvoj trenérů, včetně jejich vzdělávání

· sleduje rozvojové trendy běžeckého lyžování

· vytváří podmínky pro komplexní rozvoj talentovaných sportovců

· podporuje zájem dětí a mládeže o běžecké lyžování

· podporuje vzájemnou komunikaci všech zúčastněných subjektů

· shromažďuje výkonovou evidenci sportovců

· respektuje odlišnosti přístupu k dětem a mládeži a k dospělému sportu

· zajišťuje podporu a propagaci běžeckého lyžování

· etický kodex reguluje vzájemné postupy a vztahy mezi všemi subjekty

· styl činnosti respektuje týmový princip i v individuálním sportu

· zajišťuje vedení a archivaci výkonového hodnocení sportovců prováděného trenéry

· klade důraz na korektní vztahy v rámci úseku s cílem vzájemné spolupráce, respektu a zaměření na sportovce (soupeř rozhodně není nepřítel, ale náš kolega a pomocník)

 

6. Svaz lyžařů ČR

· vytváří podmínky pro organizační a ekonomické zajištění činnosti Svazu a napomáhá i svým organizačním a odborným složkám (úsekům) v jejich dalších aktivitách

· zastupuje lyžování a snowboarding vůči orgánům státní správy a samosprávy ČR, tělovýchovným a sportovním organizacím, sdělovacím prostředkům a hospodářské sféře

· je jako jediný zástupce lyžování a snowboardingu v ČR respektovaným partnerem pro zabezpečení zájmů jednotlivých členů a odborných sportovních úseků v potřebách jejich rozvoje směrem k FIS (Mezinárodní lyžařská federace)

· je výhradní majitel práv na pořádání závodů vypsaných SLČR a soutěží a závodů mezinárodních, včetně evropských a světových pohárů a mistrovství světa svěřených FIS do pořádání v ČR

· realizuje svoji činnost s ohledem na hlediska etická a zdravotní ve všech oblastech lyžování a snowboardingu, s vědomím plné odpovědnosti vztahu k přírodě

· zabezpečuje společné potřeby členů SLČR organizovaných v odborných sportovních úsecích SLČR a jejich územních celcích v otázkách vzdělávací činnosti, školení, v oblasti ediční, propagační, vědeckovýzkumné a zdravotní činnosti

· podílí se na zřizování a činnosti rezortních sportovních center, a řídí sportovní centra mládeže, sportovní střediska a pečuje o talentovanou mládež, přičemž metodicky, organizačně a finančně podporuje jejich činnost

· zajišťuje vedení evidence jednotlivých členů – jednotlivců i klubůGenerální partner

  • cpp
  • cpp

Hlavní partner

Partneři